Etiska riktlinjer och förhållningssätt

En hypnosteraput ska alltid ha adekvat utbildning

För att få arbeta med hypnos inom behandling kräver Socialstyrelsen utbildning inom ett leg.grundande sjukvårdsyrke. Var noga med att den hypnosterapeut du går till har adekvat utbildning. Inom Centrum för Hypnos och Psykoterapi är alla godkända i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Medlemmar i CHP förbinder sig att arbeta enligt föreningens etiska riktlinjer. Dessa vilar på samma grund som finns inom Internationella samt Europeiska föreningen för klinisk hypnos. International Society for Hypnosis och European Society of Hypnosis.

Hypnos är ett redskap som efter adekvat utbildning kan användas på ett seriöst och ansvarsfullt sätt av olika yrkeskategorier. Tandläkare kan t.ex använda hypnos vid tandbehandling, barnmorskor vid förlossningsförberedelse, psykologer och psykoterapeuter vid psykoterapeutiskt behandlingsarbete. (Vi tar avstånd från oetiska avarter som till exempel scenhypnos och så kallade”hypnoterapi” som bedrivs av icke behöriga.

Medlem som inte följer de etiska riktlinjerna kan komma att uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut fattas av styrelsen efter att medlemmen haft möjlighet att yttra sig

CHP – Etiska riktlinjer och förhållningssätt vid användande av klinisk hypnos

Föreningens ändamål enligt stadgarna är att främja, utbilda, stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton H Ericson.

Etiska riktlinjer

CHP arbetar för att behandling med klinisk hypnos sker på ett seriöst och ansvarsfullt sätt, av gediget utbildad vårdpersonal, inom olika områden. CHP verkar för utbildning/ fortbildning/ forskning inom området klinisk hypnos samt för spridning av kunskap om klinisk hypnos till allmänheten.

1.a. Medlemmar i CHP förbinder sig att arbeta enligt föreningens etiska riktlinjer. Dessa vilar på samma grund som finns inom Internationella föreningen för klinisk hypnos och Europeiska föreningen för klinisk hypnos, Code of ethics.  CHP tar avstånd från oseriös användning av hypnos, samt från oetiska avarter såsom scenhypnos/ underhållningshypnos.

1.b Medlem som inte följer de etiska riktlinjerna kan komma att uteslutas ur föreningen. Ett sådant beslut fattas av styrelsen efter att medlemmen haft möjlighet att yttra sig.

1.c Hypnos är ett redskap som efter adekvat utbildning kan användas på ett seriöst och ansvarsfullt sätt av olika yrkeskategorier. Tandläkare kan t.ex använda hypnos vid tandbehandling, barnmorskor vid förlossnings-förberedelse, psykologer och psykoterapeuter vid psykoterapeutiskt behandlingsarbete och fysioterapeuter vid smärtbehandling eller stressrelaterade besvär. Varje yrkesperson får använda hypnos inom ramen för sitt mandat.

1.d För att få arbeta med hypnos inom behandling kräver Socialstyrelsen utbildning inom ett leg.grundande sjukvårdsyrke, vilken således står under Socialstyrelsens kontroll. I CHP är alla behandlare godkända i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Kvacksalverilagen reglerade tidigare oseriös användning av hypnos. 2011 ersattes den av Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) vilken främjar patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Här klargörs att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal.

(Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) 5 kap.1§, 3. ”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos”.)

Förhållningsätt till patienten

2.1 I det professionella förhållningssättet ingår att alltid sätta patientens behov och upplevelse främst. Att veta vad man inte ska göra, i en viss situation, är lika viktigt som att veta vad man kan göra. Vid tvivel eller svårigheter ska behandlaren rådgöra med lämpliga yrkeskolleger/ handledare.

2.2 Känn dina gränser som behandlare. Behandla inte sådan problematik med hypnos, som du inte skulle behandla utan hypnos. Hänvisa till lämplig kollega.

2.3 CHP-medlemmarnas användande av hypnos i sin profession ska vara överensstämmande med kollegial praxis inom området samt med förväntningar från hypnosutbildare, handledare, arbetsgivare och yrkesorganisation.

CHP-utbildning i klinisk hypnos

För att bli antagen till CHP:s hypnosutbildning krävs en legitimationsgrundande vårdutbildning, i enlighet med Socialstyrelsens krav för användande av hypnos i behandling. Elev på en legitimationsgrundande vårdutbildning kan få tillträde till utbildningen, under handledning av därtill utbildad yrkesperson.

3.1 CHP-medlem kan den bli som a) genomgått grundkurs i klinisk hypnos CHP 100 timmar, eller motsvarande, eller b) antagits som elev på utbildningen. (elevmedlem har ej rösträtt, men åsiktsfrihet.)

3.2 CHP-medlemmar tar ansvar för att ej i sin tur lära ut hypnostekniker till personer som faller utanför CHPs antagningsområde. Undantag: självhypnos till patienterna, samt information/ föreläsningar om hypnos för allmänheten, så länge de inte innehåller hypnotiska induktions/behandlings-tekniker.

Möte med media

Att berätta om klinisk hypnos för allmänheten, i föredrag eller i media, i syfte att avmystifiera och öka kunskap om klinisk hypnos, är välkommet och förtjänstfullt. Varsamhet kring vad som visas i media krävs.

Använda namnet CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi

Alla medlemmar i CHP har rätt att använda namnet i sin marknadsföring, logga eller på sin hemsida. Vid utträde ur föreningen ska namnet omedelbart tas bort.